کدام حیوان ناشنواست؟

کدام حیوان ناشنواست؟

تاکنون 119 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • مار (106 نفر)
  • گاو (13 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی