درخت... تا هزار سال می تواند عمر مفید داشته باشد.542

درخت... تا هزار سال می تواند عمر مفید داشته باشد.542

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی