این بیت درباره ی کیست؟ (چشمه های خروشان تو را میشناسند موج های پریشان تو را می شناسند)

این بیت درباره ی کیست؟ (چشمه های خروشان تو را میشناسند موج های پریشان تو را می شناسند)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی