انقدر به پز که بتونی بخوری کنایه از چیست؟

انقدر به پز که بتونی بخوری کنایه از چیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی