کدام حیوان در هنگام کشتن گریه میکند؟

کدام حیوان در هنگام کشتن گریه میکند؟

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • شتر (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی