چرا رنگین کمان به سمت پایین قوص دارد؟

چرا رنگین کمان به سمت پایین قوص دارد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی