.......قالب شعری است که هر بیت ان قافیه ای جداگانه دارد و برای سرودن داستان ها و مطالب طولانی مناسب است.

.......قالب شعری است که هر بیت ان قافیه ای جداگانه دارد و برای سرودن داستان ها و مطالب طولانی مناسب است.

تاکنون 33 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • قطعه (18 نفر)
  • مثنوی (15 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی