.......قالب شعری است که هر بیت ان قافیه ای جداگانه دارد و برای سرودن داستان ها و مطالب طولانی مناسب است.

.......قالب شعری است که هر بیت ان قافیه ای جداگانه دارد و برای سرودن داستان ها و مطالب طولانی مناسب است.

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • مثنوی (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی