این سخن از کیست؟(مومن براب رهایی از گناه و نافرمانی بیشتر از گنجشک درقفس تلاش میکند)

این سخن از کیست؟(مومن براب رهایی از گناه و نافرمانی بیشتر از گنجشک درقفس تلاش میکند)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی