این سخن از کیست؟(مومن براب رهایی از گناه و نافرمانی بیشتر از گنجشک درقفس تلاش میکند)

این سخن از کیست؟(مومن براب رهایی از گناه و نافرمانی بیشتر از گنجشک درقفس تلاش میکند)

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • امام علی(ع) (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی