این سخن از کیست؟ شخص بی علم همچون جسد بی روح است

این سخن از کیست؟ شخص بی علم همچون جسد بی روح است

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی