در پایان ابیات کلماتی نامکرر قرار میگیرند که یک یا چند حرف آخرشان همانند است.به این کلمات..........میگویند.

در پایان ابیات کلماتی نامکرر قرار میگیرند که یک یا چند حرف آخرشان همانند است.به این کلمات..........میگویند.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی