ندره ژيد در عبارت «براي من اينکه شن ساحلها نرم است کافي نيست، معرفتيکه قبل از آن احساسي نباشد، براي من بيهوده است».

ندره ژيد در عبارت «براي من اينکه شن ساحلها نرم است کافي نيست، معرفتيکه قبل از آن احساسي نباشد، براي من بيهوده است».

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی