هر پدری فرزندش را نفرین کند برایش فقر به ارث گذارد

هر پدری فرزندش را نفرین کند برایش فقر به ارث گذارد

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی