هرگاه زاهد از مردم گریزان شد در طلب او باش و هرگاه بدنبال مردم بود از او فرار کن

هرگاه زاهد از مردم گریزان شد در طلب او باش و هرگاه بدنبال مردم بود از او فرار کن

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی