این سخن از کیست:هر آينه صادق و راستگو باشيد، همانا خداوند با راستگويان است.

این سخن از کیست:هر آينه صادق و راستگو باشيد، همانا خداوند با راستگويان است.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی