نام حشره اي است داراي حواسي نيرومند و دو دندان، که آفت زراعت براي کشاورزان ميباشد؟

نام حشره اي است داراي حواسي نيرومند و دو دندان، که آفت زراعت براي کشاورزان ميباشد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی