در زبان عربی واژه لیقولن به چه معناست؟

در زبان عربی واژه لیقولن به چه معناست؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • قطعا می گویند (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی