در زبان عربی واژه لیقولن به چه معناست؟

در زبان عربی واژه لیقولن به چه معناست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی