کدام یک از مواد زیر کانی نیستند؟

کدام یک از مواد زیر کانی نیستند؟

تاکنون 13 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • یخ (9 نفر)
  • شیشه (4 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی