شتر می تواند ۹۴ لیتر (۲۵ گالن) آب را در کمتر از... دقیقه بنوشید؟

شتر می تواند ۹۴ لیتر (۲۵ گالن) آب را در کمتر از... دقیقه بنوشید؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی