كدام گزينه تاريخ تولد ووفات عطار را به درستي نشان ميدهد؟؟

كدام گزينه تاريخ تولد ووفات عطار را به درستي نشان ميدهد؟؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی