كدام ورزش است كه همه بازيكنان تمام مدت مسابقه را فقط به دنبال 1 توپ ميدوند؟

كدام ورزش است كه همه بازيكنان تمام مدت مسابقه را فقط به دنبال 1 توپ ميدوند؟

تاکنون 4 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • شنا (4 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی