يايد ساختن با داغ دوري كه عيب است از بزرگان ناصبوري. این سخن از کیست؟

يايد ساختن با داغ دوري كه عيب است از بزرگان ناصبوري. این سخن از کیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی