واژه تومان از کدام زبان وارد زبان فارسی شده است‏?‏

واژه تومان از کدام زبان وارد زبان فارسی شده است‏?‏

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی