تعداد سلول های گیرنده بویایی در سگهای معمولی ... و در سگهای شکاری ... عدد می باشد .

تعداد سلول های گیرنده بویایی در سگهای معمولی ... و در سگهای شکاری ... عدد می باشد .

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی