قومی سامی که الفبا را اختراع کرد؟

قومی سامی که الفبا را اختراع کرد؟

تاکنون 4 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • فنیقیه (4 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی