پر ارتعاش ترين صدا متعلق به كدام مورد زير است؟

پر ارتعاش ترين صدا متعلق به كدام مورد زير است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی