کم کاری غده تیروئید براثرکمبودمصرف کدام یک ازمواد زیراست‏?‏

کم کاری غده تیروئید براثرکمبودمصرف کدام یک ازمواد زیراست‏?‏

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی