کداک یک از شهرهای زیر کویری هستند؟

کداک یک از شهرهای زیر کویری هستند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی