این سخن از کیست(با فضیلت ترین و ارزشمند ترین عبادت ها آن است که خالص و بدون ریا باشد)؟

این سخن از کیست(با فضیلت ترین و ارزشمند ترین عبادت ها آن است که خالص و بدون ریا باشد)؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی