• تنها سوره ای که تعداد ایاتش با تعداد حزب های قرآن مجید برابر است کدام سوره است

• تنها سوره ای که تعداد ایاتش با تعداد حزب های قرآن مجید برابر است کدام سوره است

تاکنون 13 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • حمد (10 نفر)
  • توحید (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی