سعدیا مردنکونام نمیرد هرگز/مرده ان است که نامش به نکویی نبرند(این شعر از چه کسی میباشد؟)

سعدیا مردنکونام نمیرد هرگز/مرده ان است که نامش به نکویی نبرند(این شعر از چه کسی میباشد؟)

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی