صد تا چاقو بساز یکیش دسته نداره،ینی:

صد تا چاقو بساز یکیش دسته نداره،ینی:

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • وعده های او پوچ و دروغین است (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی