خون به دلیل وجود ............. سرخ است.

خون به دلیل وجود ............. سرخ است.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی