کدام پرنده قادر به حرکت دادن چشمان خود در کاسه چشم نمی باشد ؟ (س.ب)

کدام پرنده قادر به حرکت دادن چشمان خود در کاسه چشم نمی باشد ؟ (س.ب)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی