عبارت بهشکم صابون مالیدن کنایه از چیست؟

عبارت بهشکم صابون مالیدن کنایه از چیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی