سیستم در چه شرایطی دارای تعادل است؟

سیستم در چه شرایطی دارای تعادل است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی