کدامیک از کمیت های ذیل یک کمیت نرده ای (اسکالر) است؟

کدامیک از کمیت های ذیل یک کمیت نرده ای (اسکالر) است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی