کدام یک جزو عوامل فیزیولوژی گیاه نیست؟

کدام یک جزو عوامل فیزیولوژی گیاه نیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی