۱- بعضی از ماهها ۳۰ روز دارند بعضی ۳۱ روز چند ماه ۲۹ روز دارد؟

۱- بعضی از ماهها ۳۰ روز دارند بعضی ۳۱ روز چند ماه ۲۹ روز دارد؟

تاکنون 5 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 1ماه (4 نفر)
  • 5ماه (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی