ارتفاع بزرگ ترین موج که تاکنون در دریای آزاد به ثبت رسیده .... متر بوده است.mina72

ارتفاع بزرگ ترین موج که تاکنون در دریای آزاد به ثبت رسیده .... متر بوده است.mina72

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی