نقطه ذوب کدام فلز بیشتر است؟

نقطه ذوب کدام فلز بیشتر است؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • اهن (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی