عدد 2 را تقسیم بر 3 کنید و حاصل آن را ضرب در 10 کنید

عدد 2 را تقسیم بر 3 کنید و حاصل آن را ضرب در 10 کنید

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی