مهم ترین نتیجه حرکت وضعی ، پیدایش .... است..

مهم ترین نتیجه حرکت وضعی ، پیدایش .... است..

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی