در این شعر چه ارایه ای وجود دارد؟<سر الب ارسلاندیدی ز رفعت رفته بر گردون/به مرو آ تاکنون در گل تن الب ارسلان دیدی>

در این شعر چه ارایه ای وجود دارد؟<سر الب ارسلاندیدی ز رفعت رفته بر گردون/به مرو آ تاکنون در گل تن الب ارسلان دیدی>

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی