-میگوید: از هر خوراک مخور و زود به زود به مجلس عیش بزرگان مرو که پسندیده نیست

-میگوید: از هر خوراک مخور و زود به زود به مجلس عیش بزرگان مرو که پسندیده نیست

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی