این بیت از کدام شاعر است:مرنجان دلم را که این مرغ وحشی ـــــــــــــــــز بامی که برخواست به مشکل نیشند

این بیت از کدام شاعر است:مرنجان دلم را که این مرغ وحشی ـــــــــــــــــز بامی که برخواست به مشکل نیشند

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی