علامت 4/4 مربوط به کدام از ابزار موسیقی زیر است؟

علامت 4/4 مربوط به کدام از ابزار موسیقی زیر است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی