کوتاه ترین جنگ در جهان در سال 1896 بین انگلیس و زابیا چند دقیقه طول کشید?

کوتاه ترین جنگ در جهان در سال 1896 بین انگلیس و زابیا چند دقیقه طول کشید?

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی