در بین جانوران ، .......... با بیش از 152 سال بالاترین سن را داشته است .

در بین جانوران ، .......... با بیش از 152 سال بالاترین سن را داشته است .

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی