در کدام کشورصحرایی وجود دارد که هزاران سال میشود در آن باران نباریده ؟

در کدام کشورصحرایی وجود دارد که هزاران سال میشود در آن باران نباریده ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی