كدام سوره تعداد آياتش برابر با تعداد ركعات نمازهاي يوميه است؟

كدام سوره تعداد آياتش برابر با تعداد ركعات نمازهاي يوميه است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی